Certificate

  • Lesen Petronas (Petronas License)
  • Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Bumiputera (Ministry of Finance Malaysia, Bumiputera Certification [MOF])
  • Kementerian Kewangan Malaysia, Kontraktor (Ministry of Finance Malaysia, Contractor Certification [MOF])
  • Kementerian Kerja Raya Malaysia (PKK) (Ministry of Works Malaysia)
  • CIDB Malaysia, Suruhanjaya Tenaga (ST) (CIDB Malaysia, Energy Commission)
  • Gred Pendaftaran G7 (Bumiputera) (Registration Grade G7 [Bumiputera])
  • MS ISO 9001:2008
  • Kastam Dan Eksais Diraja Malaysia, Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Selangor (Custom and Excise Royal Malaysia, Department of Occupation Safety and Health Selangor [DOSH])
  • Lesen Pengilangan (Malaysian Investment Development Authority [MIDA])

CIDB under Grade 7

CIDB Malaysia

Suruhanjaya Tenaga (ST)

[endif]Kastam Dan Eksais Diraja Malaysia

Jabatan Keselamatan Dan Kesihantan Pekarjaan Selangor (DOSH)

Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 Llesen Pengilangan (MIDA)